Kallelse till årsmöte 2024, Företagarna i Kungsgården

När: Måndagen 25 mars 2024
Tid: 19:00
Plats: Berglunds Bageri
Sandbackagatan 3, Kungsgården

Hej på er alla!

Nu är snart våren här och därmed är det åter igen dags för ÅRSMÖTE för Företagarna i Kungsgården.

Så nu får ledamöterna förbereda sig och övriga medlemmar kan förbereda sig för att eventuellt bli kontaktade av valberedningen för att kanske ingå i styrelsen. Ett arbete som inte är särskilt betungande och som till största delen består i att delta på styrelsemöten samt att genomföra olika typer av aktiviteter för oss medlemmar i föreningen. Som medlem i föreningen kan vi lära av varandra, ta vara på varandras styrkor och kompetenser, bolla idéer och känna gemenskap. Hur kan vi med gemensam kraft driva trafik till våra respektive företag?

Varmt välkomna.
//Styrelsen


Förslag till dagordning

 • 1. Årsmötets öppnande.
 • 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • 4. Fastställande av röstlängd.
 • 5. Fastställande av att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna.
 • 6. Fastställande av dagordning för mötet.
 • 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 • 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 • 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 • 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 • 12. Fastställande av årsavgift och ev. arvoden.
 • 13. Val av föreningens ordförande för två år.
 • 14. Val av föreningens kassör för två år.
 • 15. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två år.
 • 16. Val av revisorer för en tid av ett år.
 • 17. Val av ledamöter till valberedning för en tid på tre år.
 • 18. Behandling av inkomna motioner.
 • 19. Övriga frågor.
 • 20. Årsmötets avslutning.

Välkomna!
// Styrelsen


Klicka här om du vill ladda ner dagordningen i PDF-format.

Comments are closed.