Stadgar för Företagarna i Kungsgården

§ 1. Förenings namn.
Förenings namn är Företagarna i Kungsgården ideell förening

§ 2. Styrelsens säte.
Styrelsen har sitt säte i Sandvikens Kommun.

§ 3. Föreningens ändamål.
Föreningen är en oberoende, ideell näringspolitisk organisation med ändamål att främja enskild företagsamhet. Föreningen är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden.
Föreningen har till ändamål att;
skapa gemensamma arrangemang/evenemang för att tillsammans stärka orten Kungsgården
genom förening/nätverk skapa sammanhållning mellan ortens företag
sätta Kungsgården på kartan
nyttja respektive företags styrkor

§ 4. Medlemskap.
Medlemskap i föreningen kan beviljas företagare i Kungsgården. Medlemskap beviljas av föreningens styrelse.
Medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt vid allmänna sammanträden samt kan väljas till förtroendeuppdrag inom föreningen.

§ 5. Medlemsavgift.
Medlem skall betala den årsavgift som föreningen bestämmer. Årsavgifter beslutas av föreningsstämman.

§ 6. Utträde ur föreningen.
Medlemskap upphör då medlem till styrelsen skriftligen anmält sitt utträde ur föreningen.
Medlem som motarbetar eller på annat sätt skadar föreningen inte betalar årsavgiften eller bryter mot dess stadgar och beslut kan av styrelsen uteslutas. Beslut härom fattas med 2/3 majoritet. Berörd medlem äger rätt att framlägga sin sak inför styrelsen innan beslut fattas.
Medlem som lämnar föreningen, har ej rätt till återbetalning av inbetald årsavgift eller del i föreningens tillgångar i övrigt.

§ 7. Organisation.
Föreningen leds av ordföranden och en föreningsstyrelse vald av föreningens årsmöte.
Föreningsstyrelsen kan inrätta kommittéer, arbetsgrupper eller motsvarande med uppgift som bestäms av styrelsen. Sådan grupp rapporterar inför föreningsstyrelsen.
7.1 Styrelsens sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse. Denna skall bestå av 4-6 ledamöter och 0 – 2 suppleanter. Styrelsen bör till minst hälften bestå av företagare som bedriver en aktiv verksamheten på heltid i Kungsgården.
7.2 Val av styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet.
Alla ledamöter väljs på 2 år.
7.3 Styrelsens arbete
Styrelsen är beslutsför om minst två tredjedelar av antalet ordinarie ledamöter deltar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen konstituerar sig själv och utser sekreterare.
7.4 Föreningens kassör
Föreningens kassör utses av årsmötet. Kassören skall sköta föreningens ekonomiska redovisning enligt god redovisningssed.
7.5 Föreningens revisorer
Föreningens revisorer väljs av årsmötet på 1 år, och skall bestå av 2 revisorer och 0-1 revisorssuppleanter.
7.6 Förenings valberedning
Föreningens valberedning väljs av årsmötet och skall bestå av 3 valberedare. De väljs på en tid av tre år. Den som har ett år kvar på mandattiden är sammankallande.

§ 8. Årsmöte.
8.1 Tidpunkt.
Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor före mötet.
8.2 Motioner.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast före februari månads utgång.
8.3 Omröstning.
Varje medlemsföretag har en röst. Medlemsföretag som deltar i omröstning, skall styrka sin rösträtt. Omröstning sker öppet. Personval kan dock ske genom sluten omröstning om någon begär det.
Över årsmötet skall föras röstlängd.
8.4 Deltagande.
Varje medlemsföretags ägare, ledning, styrelse, eller representant för har rätt att delta i föreningens årsmöte.
8.5 Ärenden.
På årsmötet behandlas ärenden som upptagits på dagordningen, som i erforderlig omfattning ska omfatta följande:
1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
12. Fastställande av årsavgift.
13. Val av föreningens ordförande för två år.
14. Val av föreningens kassör för två år.
15. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två år.
16. Val av revisorer för en tid av ett år.
17. Val av ledamöter till valberedning för en tid på tre år.
18. Behandling av inkomna motioner.
19. Övriga frågor.
20. Årsmötets avslutning.

§ 9. Firmateckning.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör, var för sig.

§ 10. Räkenskapsår.
Föreningens räkenskaper ska föras per kalenderår.

§ 11. Revision.
För granskning av styrelsens förvaltning, skall årsmötet utse revisorer och suppleant.
Revisorerna har rätt att ta del av föreningens samtliga handlingar och redovisning. Årsberättelse, protokoll och räkenskapshandlingar skall ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före årsmötet och återlämnas till styrelsen med revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

§ 12. Stadgeändring.
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.
Förslag om ändring av stadgarna skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast före februari månads utgång före ordinarie årsmöte.
Fråga om stadgeändring skall tillställas medlemmarna i årsmöteskallelsen och såväl gällande stadgar som förslag till ändringar skall finnas redovisade.

13. Föreningens upplösning.
För beslut om upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte.
För beslut om upplösning fordras 2/3 majoritet.
Beslut skall också fattas om hur de tillgångar i föreningen som återstår vid upplösningen, ska användas. Användningen ska stå i överensstämmelse med föreningens ändamål enligt § 3 och skall dispositionsförslaget bifogas årsmöteskallelsen.
Med upplösning jämställs beslut om föreningens nedläggning, uppgående i eller samgående med annan organisation.

Comments are closed.