Kallelse till Årsmöte 2021

Tid: Måndag 22 november 2021, klockan 19:00
Plats: Berglunds Bageri, Kungsgården

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna.
6. Fastställande av dagordning för mötet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
12. Fastställande av årsavgift och eventuella arvoden.
13. Val av föreningens ordförande för två år.
14. Val av föreningens kassör för två år.
15. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två år.
16. Val av revisorer för en tid av ett år.
17. Val av ledamöter till valberedning för en tid på tre år.
18. Behandling av inkomna motioner.
19. Övriga frågor.
20. Årsmötets avslutning.

Välkomna!
// Styrelsen

Comments are closed.