Kallelse till årsmöte 2023, Företagarna i Kungsgården

Måndagen 27 mars kl 19:00
Plats: Berglunds Bageri
Sandbackagatan 3, Kungsgården

Hej på er alla!

Nu är det snart vår igen och därmed dags för ÅRSMÖTE för Företagarna i Kungsgården.

Så nu får ledamöterna och övriga medlemmar förbereda sig på att eventuellt bli kontaktade av valberedningen för att kanske ingå i styrelsen. Ett arbete som inte är särskilt betungande, utan det består till största delen av att försöka komma på och genomföra olika typer av aktiviteter för oss medlemmar i föreningen.

Med vänliga hälsningar
Anna Åsbergh, genom Styrelsen Företagarna i Kungsgården.


Förslag till dagordning

 • 1. Årsmötets öppnande.
 • 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • 4. Fastställande av röstlängd.
 • 5. Fastställande av att årsmötet har blivit utlyst enligt stadgarna.
 • 6. Fastställande av dagordning för mötet.
 • 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 • 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
 • 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 • 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 • 12. Fastställande av årsavgift och ev. arvoden.
 • 13. Val av föreningens ordförande för två år.
 • 14. Val av föreningens kassör för två år.
 • 15. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två år.
 • 16. Val av revisorer för en tid av ett år.
 • 17. Val av ledamöter till valberedning för en tid på tre år.
 • 18. Behandling av inkomna motioner.
 • 19. Övriga frågor.
 • 20. Årsmötets avslutning.

Välkomna!
Styrelsen

Comments are closed.